Vojvodina – liderka rodne ravnopravnosti?

[:sr]Debata o pokrajinskim mehanizmima - fotografija 4

Akademija ženskog liderstva je svim pokrajinskim rodnim mehanizmima: Pokrajinskom sekrtarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova, Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu i Odboru za ravnopravnost polova Skupštine APV, uputila Zahtev da dostave informacije koje su relevantne za celovitu slike njihovog rada tokom proteklih godinu dana. Takođe, nevladinim organizacijama koje se na teritoriji Vojvodine bave pitanjima rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena dostavljen je upitnik, u kome su mogli da daju svoju ocene rada svakog od pokrajinskih rodnih mehanizama.

Na osnovu prikupljenih informacija i sprovedene analize, konstatovano je da trenutna situacija i uočeni trendovi nisu ohrabrujući. Primetno je smanjenje aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti i nedostatak kontinuiteta u radu ovih važnih mehanizama.

Debata o pokrajinskim mehanizmima - fotografija 1

Nažalost, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova nije dostavio traženu informaciju, pa je analiza sprovedena na osnovu javno dostupnih podataka i podataka koje su dostavili ostali mehanizmi (Odbor za ravnopravnost polova, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman).

Utisak je da odluka da sektor ravnopravnosti polova bude pri pokrajinskom sekretarijatu koji se bavi socijalnom politikom i demografijom nije primerena i da je došlo do utapanja Sektora za ravnopravnost polova u Sektor za demografiju. Na sajtu Sekretarijata, od ukupno 104 objave o svim aktivnostima PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na oblast rodne ravnopravnosti odnosi se 14 tekstova.

Kod svih mehanizama su konstatovani problemi u radu, nedovoljna iskorišćenost mogućnosti, ali i nedostatak adekvatnih ljudskih resursa. 

Debata o pokrajinskim mehanizmima - fotografija 3Upitnik namenjen organizacijama civilnog društva je popunilo 16 organizacija i ženskih mreža. Predstavnice/i organizacija i mreža su se putem upitnika izjasnili da je rad svih pojedinačnih mehanizama nazadovao u odnosu na prethodni period. Čak 81 odsto anketiranih smatra da je Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova nazadovao u prethodnih godininu dana, dok 75 odsto smatra da je rad Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova takođe nazadovao. Zabrinjava i podatak da organizacije i mreže nemaju dovoljno informacija o radu drugih mehanizama, tako da rad Odbora za rodnu ravnopravnost Skpštine APV nije moglo da oceni 43,5 odsto anketiranih, a o radu Pokrajinskog zaštititnika građana – omudsmana nije mogla da se izjasni trećina anketiranih.

Debata o pokrajinskim mehanizmima - fotografija 7

Javna debata posvećena stanju institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na teritoriji AP Vojvodine organizovana je kako bi aktivistkinje i aktivisti, u saradnji sa ekspertkinjama/tima, skrenuli pažnju donosicima odluka i javnosti na neophodnost hitnog delovanja u ovoj oblasti, obezbeđivanja opstanka još uvek krhkog sistema koji je doprinosio postizanju ravnopravnosti svih građana i građanki Vojvodine, i dijalogu o mogućnostima za unapređenje rada mehanizama.

Debati su prisustvovale predsednica i članica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine APV Ana Tomanova Makanova i Maja Sedlarević, kao i predstavnice Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Zavoda za ravnopravnost polova, ali ne i predstavnik/ca Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. U Debati su učestvovale i ekspertkinje, aktivistkinje i alumnistkinja Akademije ženskog liderstva. Takođe, stručnjakinje i saradnici/ce Akademije ženskog lidersta iskazali su spremnost da doprinesu pronalaženju dobrih rešenja za Vojvodinu i „hvatanju priključka“ na pozitivne trendove na nacionalnom nivou.

Debata o pokrajinskim mehanizmima - fotografija 5

Dogovoreno je da se Akademija ženskog liderstva u saradnji sa Ženskom platformom za razvoj Srbije obrati novoizabranoj predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić i ukaže na važnost unapređenja institucionalnog okvira za rodnu ravnopravnost koje uključuje donošenje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti ali i stalnu brigu vlasti na svim nivoima za unapređenje mehanizama za rodnu ravnoprvnost, kao jednog od instrumenata za postizanje rodne ravnopravnosti i unapređenja svakodnevnog života žena i muškaraca u Srbiji.

 

U uvodnim obraćanjima govorile su: prof. dr Marijana Pajvančić (ekspertkinja), Gordana Stevanović (zamenica Zaštitnika građana), Danica Todorov (ekspertkinja i bivša zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana). Miloš Đajić je predstavio aktivnosti i dosadašnje rezultate Akademije ženskog liderstva, a  Marija Srdić je predstavila rezultate istraživanja koje je Akademija obavila i moderirala diskusiju.

Debata o pokrajinskim mehanizmima - fotografija 6

Na osnovu prikupljenih informacija i sprovedene analize, konstatovano je:

  • Da trenutna situacija i uočeni trendovi u APV nimalo ne ohrabruju
  • Primetno je smanjenje aktivnosti u pokrajinskim institucijama kad je reč o rodnoj ravnopravnosti i jasno vidljiv diskontinuitet u radu pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost u odnosu na prethodni petnaestogodišnji period
  • Zabrinjava i odluka doneta prilikom formiranja nove Pokrajinske vlade, da sektor za ravnopravnost polova bude pripojen sekretarijatu koji se bavi socijalnom politikom i demografijom, a u praksi je došlo do utapanja u Sektor za demograska pitanja
  • Da rodna ravnopravnost, kao razvojno pitanje, nije i ne sme biti biti svedena na pitanje demografije i pronatalitetnih politika
  • Da na nivou Pokrajinske vlade treba uspostaviti međuresorno telo koje bi koordiniralo rad sekretarijata i tako bilo u mogućnosti da perspektivu rodne ravnopravnosti ugradi u ključne resorne politike
  • Iskazano je nezadovoljsto zbog toga što je zamenica za ravnopravnost polova u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu izabrana nakon godinu dana što je uticalo na vakuum u aktivnostima ove institucije u sferi rodne ravnopravnosti
  • Mehanizmi nepotpuuno koriste svoje nadležnosti, a nedostaju ljudski resursi i stručno znanje
  • Da je saradnja sa ženskim organizacijama slabija nego ikad, a napuštena je praksa stalne i otvorene rasprave organizacija civilnog društva i pokrajinskih rodnih mehanizama o pitanjima od značaja za postizanje rodne ravnopravnosti i stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce u AP Vojvodini.

Organizatori/ke debate će na osnovu zaključaka i predloga iznetih u diskusiji sačiniti dokument koji će u formi preporuka biti upućen Pokrajinskoj vladi i svim pokrajinskim mehanizmima za rodnu ravnopravnost.

 

 

 [:]

Scroll to Top